HAAGSCHE STRAATNAMEN. 245 Protocol notaris A. v. cl. Drift 14 Jan. 1638 fol. 102. 8 April 1890 werd de Gevers Deynootstraat door het Gemeentebestuur herdoopt in Van Swietenstraat, omdat men in dat jaar de Badhuisweg meer eigen aardig naar den oud-burgemeester den naam van Gevers Deynootweg had gegeven. Zie Badhuisweg. Gevolde Brouwersgraft. (Brouwerstraat) Na de demping werd zij de eerste jaren aldus ge noemd. Gevolde gracht, Gevulde Voldersgracht of Korte gracht. (Voldersgracht) In 1631 werd verkocht een huis op de „Breestraat of Gevulde Voldersgracht," en in 1673 een huis aan de w.z. van de Gevolde of Corte gracht. Gevolde- of Heerengracht. (Heerenstraat) Omstreeks 1637 gedempt en bestraat. Zie I p. 299. Gevolde Molensloot. (Rozemarijnstraat) In 1663 werd verkocht een huis op de „Gevolde Molensloot bij het Heilige Geesthuys, anders genaempt de Rosemarijnstraet" Geweldigerslaan. (Lange Lombardstraat) In het kohier van den loooen penning over 1654 genoemd Geweldigerspoort. In 1640 werd verkocht een huis in ’t Westeinde op den hoek van de poort van den geweldigen” Carel Nijs. In 1618 kreeg Carel Nijs, „geweldige generael van ’t leger”, van de Domein- en Rekenkamer vergun ning om voor zijn huis in ’t Westeinde een hek te mogen stellen en in 1638 verhuurde zijn wede Cor nelia Quacx een huis, stal en tuin, gelegen in ’t Westeinde, mitsgaders het huis en erf in de poort „genaempt door de wandelinge de Geweldigerspoort, daerinne sij verhuyrsterjegenwoordichis wonende.”1')

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 262