HAAGSCHE STRAATNAMEN. 250 om den huys en erve, zijnde het logement der Stad Gouda” aan de n.z. van het Groote Voorhout, uitkomende in de straat achter de Kloosterkerk en in de straat waardoor men gaat, uit het voorsz. Voorhout tot op den Denneweg. [Kleine Kazernestraat). In dit gebouw is thans de Algemeene Rekenkamer gevestigd. Grove Houtmarkt (Schedeldoekshaven) In 1629 werd verkocht een huis „op de Grove Hout- marckt door de wandelinge genaemt Scheteldoucxse- haven." Een enkele maal o. a. in 1641, 1708 en 1801 wordt deze naam gegeven aan de Nieuwe Haven. Grutterspoort. Aan de o.z. der Zeestraat, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 2i en 29. Genoemd naar den grutter, die eertijds hoek van de Zeestraat woonde. In 1802 werd verkocht een blok van vijfhuizen op den hoek van de zoogenaamde Grutterspoort ten oosten van den Scheveningschen Straatweg (Zeestraat). Nog aldus genoemd in 1862. (Handel. Gemeenteraad). Grutterspoort. Aan den Zuidoost-Buitensingel bij ’t Voorburgstraatje. Tusschen de huizen thans gemerkt nos. 3a en 18. In 1803 werd verkocht een „hegt, sterk en extra wel ter neering staande huys en erve, met deszelfs grutterij, stallinge, wagenhuys, thuyn en thuynhuys met een groote poort of slop daarnevens, staande en gelegen aan de z.z. van de Uylebomen of Zuidoost Buitensingel, laatst bewoond bij den grutter Hols. In 1808 werden verkocht zeven huizen aan de w.z. van de Grutterspoort aan de z.z. van de Uileboomen of Zuidoost Buitensingel. De Grutterspoort wordt in den volksmond ook wel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 267