DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 17 2 1) De leggers ten Gemeente Archieve van’s Gravenhage geven zeer weinig details omtrent de gesloten huwelijken. Zij geven slechts de namen van bruidegom en bruid, zonder de namen te vermelden der wederzijdsche ouders, voogden of getuigen. Wat deze verbintenis aangaat, ontleenen wij daaraan het volgende. Den 12 Julij 1693. Salomon Pereyra met Judith Nunes de Bayona beijde wonen de alhier, in margine: „Stadhuijs” en daaronder: .getrouwt den 25 Januari 1694, present de Heer van der Wielen”. Wijst dit lange uitstel reeds op oneenigheid tusschen het bruidspaar? Deze Juda bracht de moeder en dochter op zijn beurt weer in kennis met Nathan Carrion, een ongunstig sujet, dat geen bepaald beroep uitoefende, doch zich naar om standigheden onledig hield met zwendelarij en koppelarij. Salomon Pereyra was verloofd met Judith Nunes de trouwplechtigheid zou volgens het Joodsche ritueel plaats vinden ten huize van zijnen vader, en dit gaf aanleiding tot het uitnoodigen van allerlei gasten om deze ceremonie bij te wonen. Namens den ouden Pereyra werden de •dames Noortwijck daartoe door Nathan Carion genoodigd en deze onschuldige zaak was aanleiding tot een reeks van ellende. Salomon Pereyra was geen man van streng zedelijke begrippen, den band des huwelijks beschouwde hij niet als een zeer knellende, en daar hij bij deze eerste ontmoeting met Sofia, in vuur en vlam voor haar geraakte, waren er geene consideration die hem konden weêrhouden, haar bezit te begeeren. De koppelaar was niet ver te zoeken, dien vond hij dra in den persoon van zijn vriend Nathan Carion. Maar diens hulp bleek dra overbodig, want Mama Noortwijck had wakkere oogen en bespeurde spoedig waar de jonggehuwde man heen wilde. Dit was koren op haar molen, zij was het die onderhandelingen met Carion aanknoopte en hem schoone beloften deed indien hij Salomon bij haar aan huis wilde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 26