DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 19 halen welke middelen de belagers aanwendden om tot hun doel te geraken. Toen zij zagen dat de ingeslagen weg niet de juiste was, veranderden zij van taktiek. Pereyra gaf voor zich tot het Christendom te willen be- keeren en zich van zijne vrouw te willen laten scheiden om met Sofia in het huwelijk te treden. Hij beweerde dat zijn echt volgens joodschen ritus gesloten voor de wet niet geldig was, en dat hij zijne vrouw, onmiddellijk na zijnen overgang tot het Christendom kon sommeeren om zijn voorbeeld te volgen. Zeker zijnde, dat zij aan deze sommatie geen gehoor zou geven, stelde hij zich voor haar daarop een scheidsbrief te geven, waardoor zijn huwelijk als wettig ontbonden kon worden be- 1 schouwd. Om meer kracht bij te zetten aan zijne ver- toogen betichtte hij zijne gemalin in ongeoorloofde ver houding tot zijn vader te staan. Men ziet het, ook hij was niet kieskeurig in zijne middelen; bovendien verzekerde hij zich den steun van den weinig scrupuleuzen advokaat Snevens, die al zijn overredingstalent moest aanwenden om Sofia gunstig voor Pereyra’s voorstellen te stemmen. Waar zoo veel verdorvene elementen samenwerkten om haar voor de tweede reize te doen vallen, kon die val niet uitblijven. In hare confessie schreef zij haar zwichten toe aan den invloed van een minnedrank, dien men haar had toe gediend, en al beschouwen wij deze bewering als een fabeltje, wij kunnen toch aannemen, dat zij als slacht offer viel eener welvoorbereide samenspanning. Spoedig nadat zij in de macht van haren minnaar was geraakt, zag zij dat alle zijne beloften leugenachtig waren ge weest, en dat hij er vooreerst niet aan dacht van geloof te veranderen, en zich van zijne vrouw te laten scheiden om met haar te huwen. Sofia droeg haar lot niet altijd met gelatenheid en de getuigen in het proces spreken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 28