HAAGSCHE STRAATNAMEN. 290 dr. G. J. Boekenoogen. De bewering dat de zou zijn in het groote huis van de familie in het Westeinde zou hebben gewoond, is geheel uit de Laura, van het geslacht De verklaring die Kiliaan Mededeeling van lucht gegrepen. Bovendien komt de naam voorzoover mij bekend is, in de genealogie van Assendelft niet voor. van het woord lorre geeft in den zin van coriarius looier is hoogst onwaar schijnlijk. ’t Schijnt mij daarom aannemelijker dat dit woord eertijds dezelfde beteekenis heeft gehad, die wij eraan hechten, terwijl lorling en lording in een anderen zin ook voorkomt. Lorrestraat zou dan in dat geval Voddenstraat beteekenen. De Lorrestraat wordt met de Assendelftstraat te zamen in het midden der 19e eeuw nog herhaaldelijk ge noemd, terwijl de Lorrestraat alleen nog vermeld wordt in de Registers der overledenen in het begin van 1800. nae de Nobelstraet”wordt in 1582 voor ’t eerst vermeld. Bij den verkoop van een huis in 1704 wordt gesproken van Lombart- of Korte Nobelstraat. De lombard of de „taeffel van leeninge” werd in de tweede helft der 16e eeuw gehouden in een huis op den zuidoosthoek van Torenstraat en Kerkhof. Lorresteeg of Lorrestraat (Assendelftstraat}. De Lorresteeg komt reeds voor in het midden der 15e eeuw. Zij vormde toen aan de w.z. de uiterste grens der gemeente. Haar naam werd in het begin der 17e eeuw ook wel verbasterd in Lorlingstraat. naam van deze straat ontleend aan eene Laura van Assendelft, die dan van Assendelft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 310