Salomon Pareyra.” DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 22 Het volgende epistel is niet minder onbeduidend. Niet alleen in proza ook in poezij richtte hij zich tot zijne uitverkorene, en ook daarvan wenschen wij eenige proefjes te citeeren. UEd. D. W. D. en Vriendt „Soete Feytie „Bin den oogsden vervondert dat ik soo veel niet hebbe gemeriteert van eens screyvens van UEd. gehad te hebbenwel magh ik seggen ver van het oog ver van thert maer UEd. kan suliks van mijn niet segge, wel {dewijl} UEd. weet dat ik niet verlang als van UEd. gesontheyt te weeten, ik vil soo veel van UEd. verwaghte als UEd. mijn ook hebt belooft van deminse (tenminsten} aentvoort op mijne Brieven te geven, aen Mevrou UEd. mama mijn dienst, waer meede verblijve als alteyt „soo UEd. myn een Briefie vil sturen voor U necht Kiligri salse der selver beaendige. Ake den 2 Junij 1697.” Sophia ’k wil op desen dag mijn pligt betragten. Op dan mijn Breyn en toont daerin U Cragten. Prijst sonderling de deugt van dees volmaekte. Helaes! tis immers die, die sooveel ’t Herte blaekte. Ja waerlijk tis Noortwijk die met soete vlamme brant Al die haer Lieffelijk gelonk besiet legt aen een bant Noortwijk ist die minnaers met gedagten voet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 31