HAAGSCHE STRAATNAMEN. 309 r) Appointementen van Burgemeesters. 2) Collectie „Die Haghe”. op den hoek van de Oude Warmoesstraat, over het Lapstraatje. 7a& ook het personeel kohier der quotisatie van 1748. Over het bruggetje van Mol. Eertijds stonden aan den Zuid Briitensingelover een houten bruggetje, schuin tegenover de Glasblazers- laan aan den Zuidwal, eenige huisjes, waarvan de ligging als boven werd omschreven. Dit bruggetje was genoemd naar Jan Gijsbert Mol, die hier van 174464 predikant is geweest en die in 1749 als eigenaar genoemd wordt van een huis en tuin aan den Zuid Buitensingel. x) In de Wijkverdeeling van 1797 staan o. a. aange- teekend de huizen over het van ouds genaamd „brug getje van Mol”, terwijl ook in Van der Poth’s Weg wijzer door ’s-Gravenhage, 1832, onder de Straat namen in Wijk V vermeld staatOver het bruggetje van Mol n°s. 194 en 195. Nr. 194 omvatte eertijds verschillende perceelen. Be doeld bruggetje, hetwelk thans is verdwenen, is op plattegronden van 1812, 1830 en 1833 duidelijk zichtbaar. Paardenmarkt. Lange Voorhout tusschen de Lange Houtstraat en Hotel des Indes, waar in 1866 het gedenkteeken voor hertog Karel Bernard van Saksen Weimar werd opgericht. O. a. vermeld in Van Lier’s Panorama der Noorde lijke Nederlanden 1838, op een geteekende platte grond van 1830 door F. C. van Stockum 2) en op een plattegrond van 1845.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 329