324 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Pottenmarkt. Groenmarkt). In 1540 werd een hypotheek gevestigd op een huis aan de „Pottemarct”helend o. het huis genaamd „In Spangien”, n. de „Vismarct". Princenstraat (Oog in ’t Zeilstraat). Genoemd naar den boekdrukker Dirck Jansz. Prins, die in 1616 een huis kocht ten zuiden van de Nieuwe Groenmarkt, in de 2e straat, „loopende oost en west”. Bij den verkoop van dit huis door zijn eenige dochter in 1625 wordt de ligging omschreven als: „in de 2e straat besuyden de Nieuwe Groenmarkt anders genaamd de Princestraat.” In 1632 en 1635 werd verkocht een erf of tuin in de tweede dwarsstraat bezuiden de Nieuwe Groenmarkt (Groote markt) genaamd ’sPrincen- ofte Splinterstraat. Toen men eenige jaren later de nieuwe straat tusschen Molenstraat en Noordwal de Jonge Princen straat was gaan noemen, kwam deze naam te ver vallen. Ik vind haar alleen nog genoemd in het kohier van den roooen penning over 1654. Zie. Splinterstraat. Prinsedwarsstraat (Pieterstraat Zijstraat van de Prinsestraat. In 1769 en in 1806 werd verkocht een huis inde Princedwars- of Pieterstraat. Zie ook het Verpondingsregister van de nieuw getimmerde huizen 1654’56, fol. 22VS. Prinsesselaantje Toussaintkade') In het register der Appointementen van Burgemees ters wordt vermeld de nieuw getimmerde huizinge van Hendrik Verwey in het Prinsesselaantje. 30 Maart 1722. Meestal wordt gesproken van Noordwest-Buitensingel over den tuin van het Oude Hof (Paleis Noordeinde)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 344