HAAGSCHE STRAATNAMEN. 325 o. a. gewoonlijk Prinsessetuin genoemd. De naam wordt hierdoor verklaard. Zie ook Laantje, Noordwest-Buitensingel en Veenlaan. Prinsessestraat (Prinsessegracht) In 1666 verkocht Adriaan Pots, griffier v. h. Hof van Holland, aan Diederik Pauw, heer van Karnisse, een erf aan de w.z. van de „Princessestraet" Deze naam komt slechts éénmaal voor; maar uit de overdrachten van belendende perceelen blijkt, dat hier de Prinsessegracht bedoeld is. Proefveld. De landen ten zuiden van de Algemeene Begraaf plaats, waarop o. a. in 1888 de Delistraat is aan gelegd. Nadat de zoogenaamde Hoogeweide, welke als proef veld voor het geschut der artillerie en van de geschutgieterij werd gebruikt, bij Kon. Besluit van 8 Mrt. 1825 nr. 137 aan de Gemeente was afge staan, omdat deze grond benoodigd was voor de doorgraving van het Kanaal, werd het tegenwoor dige Artilleriepark aan de overzijde van het Kanaal voor dat doel ingericht. Puinstaal (Aschstaal). In 1739 werden verkocht 2/3 parten in twee huisjes onder één dak aan den Zuidwest-BinnensingelXKy de Vier Westermolens omtrent de Puynstaal. Zie Vier Westermolens. Pijpenbranderspoort. In de Vleerstraat. Ik vind deze poort alleen vermeld in de Naamlijst der overledenen 7 Juni 1793 p. 6. Pijperspoort. Aan de z.z. van het Lage Westeinde, tusschen de huizen thans gemerkt nos. 68 en 86.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 345