HAAGSCHE STRAATNAMEN. 347 Rekening van den Rentmeester van Noordholland 1387 88 fol. 25vs. Zie ook Mededeelingen. 1 p. 289. Straatje der provoost. Zie Ankerspoort. Susterpoort. Zie Zusterpoort. Suylenstraaije (Korte Vleerstraat) Genoemd naar Gijsbrecht van Zuylen, secretaris van den Raad van State, die in 1593 „seeckere jongen boomgaert ofte erven” kocht gelegen tus- schen ’t Weeshuis in ’t Westeinde (Fundatie van Renswoude) en de Vleerstraat. Het daaropvolgend jaar verkocht hij verschillende perceelen van dezen boomgaard aan de Vleerstraat grenzende en in de jaren 16031606 de rest van den grond in de Nieuwe Schoolstraat. In 1603 had hij tot de Regee- ring van den Haag het verzoek gericht drie straten op zijn eigen erf aan het einde van de Torenstraat te mogen aanleggen. In 1616 werden twee huizen verkocht in de „Nyeuwe Schoolstraet op den houck van den Winckelhaeck ofte Suylenstraetgen.” Zie Elleboogstraat. Theeboomstraalje (Vos in Tuinstraat) Zie nieuwe kaart van Noorda 1839 en I p. 302. Tournooiveld (Kneuterdijk) Oorspronkelijk het terrein waar in de middeleeuwen de steekspelen plaats vonden. In de rekening van den Rentmeester van Noord holland van 136364 fol. 23 komt een uitgaaf voor van 7 p. voor wagenschot „doe men in den Haghe stac”. Om het tournooiveld gelijk te maken werden de putten met mest gevuld 1).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 369