HAAGSCHE STRAATNAMEN. 377 vermeld in deBijlagen der den Gemeenteraad 1893 nr. 145. Koestraat. In 1538 werd een huis verkocht in de Koestraat op „Sceveninge.” Deze straat wordt in de Transport registers het laatst vermeld in 1588. Kozenslopje. Aan de w.z. der Keizerstraat, tusschen de huizen thans gemerkt n°s. 103 en m. Het vormt de kortste verbinding met Nieuwe Laan tjes, Weststraat en 'Vuurbaakstraat. Genoemd naar Koos Teeuwsen, die in dit slop omstreeks het midden der 19e eeuw zijn timmer manswerkplaats had. Kozenslopje wordt o. a. Handelingen van Kijf straat. Nadat door den Allerheiligen Vloed van 1570 een gedeelte van Scheveningen was verwoest, gaf het Domeinbestuur in het daarop volgend jaar verschil lende erven uit in de Keizerstraat, Weststraat en „Kijjfstrate”1) In de transportregisters vind ik deze straat niet genoemd. Mac-Adamwcg (Kanaalweg). De nieuwe weg, loopende van Koninginnebrug (Witte brug) in noordwestelijke richting naar den Ouden Scheveningschen weg, welke naar de bestrating den Mac-Adamweg werd genoemd, kreeg in 1859 den naam van Kanaalweg. In 1889 werd de weg langs het Kanaal, wegens gelijkluidende benaming met den weg ten zuiden der Witte brug, herdoopt in Haringkade. De verbinding met den Ouden Scheve ningschen weg, bleef evenwel den naam Kanaalweg behouden. Dit gedeelte was 20 October 1848geopend, Appointementen Rekenkamer 1571 fol. 222vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 400