380 HAAGSCHE STRAATNAMEN. zoo genoemd, omdat zij in Pastoerstraat. In 1564 verkochten kerkmeesters te Scheveningen zeker huis en erf in „de Pastoersstraat, aldaer de pastoer inne plach te wonen.” Deze straat komt later voor als Ouden Pastoersstraat. In 1569 o. a. wordt een hypotheek gevestigd op een huis in den Ouden Pastoersstraat, helend w ’t oude pastoorshuis. Zij is waarschijnlijk bij den stormvloed op Aller heiligen 1570 door de zee verzwolgen, daar zij na dien datum in de Transportregisters niet meer ge noemd wordt. Rotterdamsch erf (sinds 1876 Boegstraat). Zie groote kaart van Smulders 1873. Op het Rotterdamsch erf woonden voorheen de kooplieden, die handel in versche visch dreven op Rotterdam. Die kooplieden vormden een soort gilde. Zij bezaten gemeenschappelijk een jaagschuit, waar mede zij met hun visch vrij geregeld tegen middernacht van Scheveningen naar Rotterdam reisden, om bij het krieken van den dag aan de vischmarkt te zijn. De kooplieden van het Rotterdamsch erf hadden ’s zomers ook een gemeenschappelijken uitgaansdag. Dit behoort nu tot het verleden. De vischschuit is er nog wel, maar het jagertje heeft plaats moeten maken voor den motor. Indien wij wel zijn ingelicht, heeft op 't oogenblik nog slechts één Scheveningen een vaste plaats in de vischhal te Rotterdam. Schelpstraat (Pinkstraat) Met ingang van 1 Januari 1890 werd deze straat wegens gelijkluidende benaming met een straat te ’s-Gravenhage herdoopt in Pinkstraat. Schoolstraat (Loggerstraat) Deze straat is indertijd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 403