3 Jan- KRONIEK VAN HET JAAR 1910. 6 II 4 5 De Raad besluit aan een door het Departe ment ’s Gravenhage der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen benoemde Commissie een ter rein aan den Moerweg in gebruik te geven, ten einde aan arbeiders een stukje tuingrond ten gebruike te verschaften, hoofdzakelijk met het doel, dit tot een gezond ontspanningsoord te doen dienen. De Raad verleent aan de ’s Gravenhaagsche Boekbinderspatroonsvereeniging een subsidie groot 400 voor een op te richten vakschool voor boekbinders. De Raad besluit tot aankoop van de perceelen Lijnbaan nos. 91, 93, 95, 105c, 1050/, 107, 109, in en Beeklaan nos. 81, 83 en 85. Galabal ten Hove. Opening der bijzondere Prinses Juliana school aan het Kolenwagenslag te Scheveningen. Overleden F. N. Thiange, oud 59 jaren, Luite- nant-generaal, Chef van den Generalen Staf. Het ten vorigen jare uit de gemeente Loos- duinen naar het Copernicusplein overgeplaatste gedenkteeken voor wijlen Jhr. Mr. D. R. Gevers Deynoot wordt in een plechtige bijeenkomst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 407