385 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. 17 >r y Febr. De Raad benoemt tot Regent 8 ff C. Hoogenraad 14 ff 25 van de familieleden ten stadhuize ten overstaan van Burgemeester en Wethouders overgedragen aan de gemeente ’s Gravenhage. 15 Jan. Overleden Dr. C. J. J. Ninck Blok, oud 58 jaren, directeur der Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus aan het Bleijenburg. De Raad besluit grond aan de Nieuwe Parklaan kosteloos in gebruik te geven aan het Bestuur der „Nationale Tentoonstelling van Huisvlijt”, en Regentes van het Burgerweeshuis voor Ned. Hervormden den Heer H. D. Pierson en Mevrouw Huydecoper, geb. Rasch. De Raad besluit een adres te richten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal om aan te dringen op een wettelijke regeling ter voorzie ning van de vervuiling van openbare wateren, ook door riolen. Leden-vergadering van de Vereeniging ,,die Haghe”, Jaarverslag enz. Spreker: Dr. W. W. van der Meulen over „Eenige mededeelingen „over ’s-Gravenhage en Schëveningen tijdens „de Fransche overheersching naar aanleiding „van de Geschiedenis van Scheveningen 1795 „1813 door J. C. Vermaas en De Raad benoemt tot Directeur van den Ge meentelijken Telefoondienst G. E. van Lier. Hij besluit overeenkomsten aan te gaan ie. met de gemeente Hof van Delft tot het leveren van water voor de duinwaterleiding; 2e. met het Bestuur der Diaconesseninrichting „Bronovo” betreffende de verpleging van be hoeftige lijders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 408