386 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. 28 7 22 n 22 n 17 het Leger des Heils in het en W., waar generaal Booth van den 22 Febr. Samenkomst van Gebouw voor K. als spreker optreedt. De Secretaris-Generaal van het Departement van Marine L. A. Dittlof Tjassens herdenkt zijn 50 jarigen Rijksdienst. 5 Maart. XHIe Wapenfeest van den Koninklijken Officieren- schermbond. De Raad verleent een vergoeding van ƒ1500 aan de vereeniging „De Residentie-Harmonie- kapel” voor 20 muziekuitvoeringen te geven op het Hobbemaplein. De Raad besluit tot aankoop van de perceelen waarop zich bevinden de woningen Zuid-Binnen- singel nos. 117 155 en van perceel Badhuis straat no. 292. De Raad besluit in hooger beroep te gaan van de door de Ged. Staten van Zuid-Holland genomen beslissing waarbij goedkeuring is ont houden aan het Raadsbesluit tot het toekennen van presentiegeld aan de Raadsleden voor het bijwonen van vergaderingen van Raadscommis- siën en Afdeelingen De Raad stelt vast een organisatie Gemeentelijken Ontsmettingsdienst. De Raad verleent een blanco crediet voor een dienstreis van leden der commissie voor de visschershaven in verband met de plannen voor den aanleg van een tweede visschershaven. Ledenvergadering van de Vereeniging „die Haghe”. Spreker de heer A. O. van Kerkwijk over: „Oud-Hollandsche Tabaksdoozen” met tentoonstelling. Overleden J. D. Carrière, oud 60 jaren, eerste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 409