388 KRONIEK VAN HET JAAR IQIO. 22 25 26 29 30 Mei. 1 2 bestaande oude binnenhuizen in Nederland”, met lichtbeelden. Overleden A. Kruyt, oud 68 jaren, hoofd inspecteur der telegraphic. 18 April. De Raad besluit tot het instellen eener Commissie van advies met betrekking tot het uiterlijk aanzien van bouwwerken. (Schoonheidscommissie). Hij besluit tot aankoop van de perceelen Westerbaenstraat n°s. 200202, 2'04210 en 212214. In Pulchri Studio heeft een vergadering van den Oudheidkundigen Bond plaats, ter bespreking van het Rapport, uitgebracht voor de commissie uit genoemden bond, belast met de voorberei ding eener wettelijke regeling tot behoud van monumenten. De Raad benoemd Dr. J. J. Pigeaud tot school arts en Dr. J. W. H. Wijsman en J. J. N. Moquette tot assistent-schoolarts. Voor een vijfdaagsch verblijf in de residentie komen de Japansche prins en prinses Pliroyami Fushimi. Komst van oud-president der Vereenigde Staten Th. Roosevelt in de residentie. Overleden Mr. R. Melvill baron, van Lijnden, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken. Bij gelegenheid van den eersten verjaardag van Prinses Juliana heeft in den Hofvijver een water feest plaats. Overleden Jhr. J. P. E. Hoeufft van Velzen, oud 68 jaren kamerheer i. b. d. van H. M. de Koningin, Intendant der Koninklijke Paleizen. Arnold Spoel viert zijn zilveren jubileum als leeraar van het Koninklijk Conservatorium.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 411