390 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. 13 19 25 T) een subsidie groot 2000 voor een op Houtrust te houden concours hippique. De Raad besluit tot aankoop van perceel Assendelftstraat n°. 31. 11 Juni. Opening der Biologische tentoonstelling in den Dierentuin. Excursie van de leden der vereeniging „die Hage” met dames naar het buitenverblijf Arents- burg tot bezichtiging der resten van de Ro- meinsche nederzetting; vandaar naar Huygens, Hofwijck en vervolgens naar deKon.Zilverfabriek van de firma M. van Kempen te Voorschoten. Door een afvaardiging uit de Marine bestaande uit den schout-bij-nacht, directeur en comman dant der Marine te Amsterdam den comman dant, officieren, onderofficieren en mindere sche pelingen van Hr. Ms. Admiraal van Wassenaar liggende te Amsterdam, wordt een krans gelegd op het praalgraf van den Luit. Admiraal van Wassenaer in de Groote Kerk, die vóór 300 jaren met zijn schip „De Eendragt” in de lucht vloog. In de Hemsterhuisstraat viert de weduwe Romijn haar ioosten geboortedag. Overleden Mr. W. J. Wintgens, oud 59 jaren, raad-adviseur aan het Ministerie van Oorlog. De Raad besluit in eigendom- te aanvaarden onder zekere voorwaarden het op het Juliana van Stolbergplein opgerichte Prinses Juliana ge- denkteeken. Idem aan te gaan van een leening groot f 75.000 met gelijkmatige aflossing over de jaren 1911, 1912 en 1913 ten behoeve van de asphal- teering van straten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 413