Juli. KRONIEK VAN HET JAAR IQIO. 391 11 12 13 17 l8 Aug. 1 Idem een subsidie te verleenen groot ƒ1000 aan den Ned. Bond voor lichamelijke opvoeding ten behoeve van door hem op Houtrust te orga- niseeren gymnastiek- en sportwedstrijden. In de leeskamer voor de natuurlijke historie der H. B. school aan het Bleijenburg wordt door den Wethouder van Onderwijs R. A. v. Sandick, namens Burgemeester en Wethouders onthuld de gedenksteen, van gemeentewege in die kamer aangebracht ter herinnering aan den afgetreden leeraar Jhr. Dr. E. J. C. Evers, die aan de school een groote verzameling insecten schonk en daar 35 jaren werkzaam was. Opening der Nationale Tentoonstelling voor Huisvlijt te Scheveningen ingericht van wege den Volksbond tot Drankbestrijding. De Raad keurt goed dat de Boorlaan in het Haagsche Bosch van Gemeentewege electrisch zal worden verlicht. De Raad verbiedt het rijden op rolschaatsen op trottoirs en, op den geasphalteerden weg boven de Orangegalerij. De Raad besluit aan te koopen de perceelen Zwarteweg nos. 17 en 18/19 niet bijbehoorend open terrein. Excursie van de leden der Vereeniging „die Haghe” met dames naar Honselerdijk en Naald wijk. De Raad benoemt Dr. D. A. van der Haert tot Di recteur der Hoogere Burgerschool aan het Bleijen burg als opvolger van Dr. C. J. J. Ninck Blok. De Raad besluit een burgerschool te stichten op terrein aan de Kepplerstraat. Op het Alexanderveld wordt door den tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 414