KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. 392 4 Aug. Aanvang 9 19 22 voor 8 generaal-majoor benoemden kolonel K. H. O. baron van den Capellen het commando van het 3e regiment huzaren overgegeven aan den tot kolonel bevorderden overste H. D. Twis. De hoofdcommies L. P. van der Heijden chef der afdeeling Archief en Expeditie ten Stadhuize viert zijn 25 jarig ambtsjubileum. van den 10 daagschen Internationalen Schietwedstrijd te Loosduinen. In het park van het Paleis „Huis in ’t Bosch” heeft een tuinfeest plaats met daaraan verbon den tentoonstelling van het Roodekruiswezen. Komst van een buitengewoon Engelsch gezant schap terofficieele bekendmaking aan de Koningin van de troonsbestijging van Koning George V van Engeland. De Raad besluit aan te koopen perceelen Rivier- vischmarkt no. 26 en Lekstraat nos. 58 60. Hij besluit aan de Vereeniging Openbare leeszaal en Bibliotheek voor het jaar 1910 een subsidie groot 925 te verleenen. 6 Sept. Opening der Internationale Conferentie Sociale Verzekering. De Raad besluit aan te koopen perceel Loos- duinsche weg n°s. 499501. Hij besluit onder bijzondere dankbetuiging te aanvaarden ter plaatsing in het Gemeentemuseum twee gegraveerde portretten van den Raadpen sionaris der Bataafsche Republiek Rutger Jan Graaf Schimmelpenninck, ten geschenke aange boden door Mr. F. D. graaf Schimmelpenninck, Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht. Overleden J. G. Smits, oud 87 jaren, kunstschilder en eerelid van de vereeniging „die Haghe”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 415