393 KRONIEK VAN HET JAAR J.9IO. 15 17 25 26 30 13 Sept. Huldiging van de weduwe van Luit.-generaal van Willes, eerelid van het hoofdcomité van het Ned. Roode Kruis, bij gelegenheid van haar gosten geboortedag. De Raad besluit aan te koopen de perceelen Lange Beestenmarkt n<>. 201 en Javastraat n°. 28 tegenover de Alexanderstraat. Op de begraafplaats Eik-en-Duinen wordt een gedenkteeken geplaatst ter nagedachtenis van Dr. C. J. J. Ninck Blok, in leven Directeur der Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus aan het Bleijenburg en aan de familie overgedragen. Onthulling van het monument ter herinnering aan de geboorte op 30 April van H. K. H. Prinses Juliana op het Juliana-van Stolbergplein. Door ongeveer 800 Roomsch-Katholieke vereeni- gingen wordt in de groote zaal van den Dieren tuin een bijeenkomst gehouden voor de invoering van den wettelijken 10 uren dag. Afscheid van den advocaat-generaal Jhr. Mr. Rethaan Macaré van den Hoogen Raad. De heer R. A. van Sandick neemt ontslag als Wethouder der gemeente. De Raad stelt vast een verordening op het verleenen van pensioen aan ambtenaren der gemeente en aan hunne weduwen en weezen. Hij geeft eenige terreinen in gebruik voor speel- en sportterrein aan den Ned. Bond van Lichamelijke Opvoeding. Hij besluit tot den aankoop van perceelen Torenstraat n». 22, Prinsegracht n°. 13, en een aantal perceelen, tusschen Lijnbaan en Blee- kerslaan. Overleden te Scheveningen Dr. A. deNietAzn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 416