394 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. Oct. 3 IO T5 17 23 der bedrijven en der Gemeente. Nov. 1 Overleden F. J. Belinfante, oud 67 jaren, hoofd der bekende uitgeverszaak firma E. J. Belinfante. Op de binnenplaats der Oranjekazerne heeft de oud 51 jaren en diens vader A. de Niet oud 74 jaren, reeder en bestuurslid van tal van ver- eenigingen. De Raad besluit met 18 tegen 17 stemmen, dat na 30 April 1911 de Schouwburg in het Korte Voorhout niet meer als zoodanig geëx ploiteerd zal worden. Hij benoemt Mr. J. D. Ver- broek tot Wethouder. Hij stelt vast een ver ordening op het verleenen van wachtgeld aan ambtenaren der gemeente. Hij verleent een cre- diet groot 5000 ten einde schetsontwerpen te doen opmaken door 3 architecten voor een schouwburg in het Korte Voorhout met toe voeging van het aangrenzend gemeentegebouw. Overleden Willem Maris, oud 66 jaren. Kunst schilder. De Belgische vliegenier Olieslagers vliegt met zijn Blériot machine op Houtrust te aanschouwe van een zeer talrijk publiek. De Raad besluit om met Kerkvoogden van de Ned.-Hervormde Gemeente een overeenkomst aan te gaan betreffende afbraak van de huisjes Rond de Groote kerk no. 15 en 16, waarna ter plaatse een kosterswoning zal worden gebouwd. Overleden dr. FI. J. Vinkhuyzen, oud 67 jaren, bekend geneesheer en sedert ruim 40 jaren ver bonden aan de Diaconesseninrichting. 24, 25,26, 1 27, 28, 29, De Raad behandelt de ontwerp-begrootingen 31 Oct. 1, 2 Nov. 29 Oct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 417