395 KRONIEK VAN HET JAAR I9IO. Nov. 2 7 IO 16 21 28 5 Dec. 19 n van de Zangvereeniging Cres- overdracht plaats van het commando over het regiment Grenadiers en Jagers aan den nieuw benoemden Commandant Kolonel R. Froger. Plechtige opening van de nieuwe gebouwen der Algemeene Landsdrukkerij. Overleden Dr. I. Spanjaard, oud 64 jaren, oud- hoogleeraar aan de voormalige Indische Instel ling te Delft. 25jarig bestaan cendo. Overleden J. M. Stobberingh, oud 79 jaren, oud-hoofdcommies ter gemeentesecretarie, oud- lid van den Gemeenteraad. De Raad besluit tot aankoop van de perceelen Zuid Binnensingel n°s. 136, 156,7 en 157 van perceel Laan, hoek Korte Beestenmarkt en per ceel Vleerstraat n°. 36138. De Raad besluit een terrein aan het Kolenwa genslag te bestemmen voor den bouw van arbei derswoningen. Hij besluit tot aankoop van perceel Vleerstraat n°. 46 en perceel Schouwburgstraat n°. 6. De Raad besluit een geldleening aan te gaan van ten hoogste 8 millioen gulden tegen een rente van 4 ten honderd. De Raad neemt aan een motie Warneke uitspre kende de wenschelijkheid den Schouwburg in het Korte Voorhout niet te sluiten vóór 1 Mei 1912. Hij besluit aan te koopen de perceelen Brou wersgracht nos. 2349 (oneven nummers). Hij besluit tot de verplaatsing van het riool gemaal aan de Badhuisstraat en tot de vervanging daarvan door een inrichting met electrische be weegkracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 418