i 33 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Aken naar ’s Gravenhage in 3 Mevrouw Killegrew had niet het recht zulk een toon aan te slaan. Zij en hare beide zusters waren in haar jeugd al even onzedelijk geweest. Conétantijn Huygens, den zoon, schrijft in zijne Journalen, dl. III, bl. 57: „Bruynestein estant un peu après boire causa fort librement dans le carosse et me dit entr’ autres choses que Fey (een bekende huidarts) avoit souvent gueryMadamë“Kïllègrew dont Stangerlandt estoit le-galand que toutes les trois filles de Vander Ma estoyent des grandes putains et que la femme j du medecin Sennar disoit a ses (amants): ick en kan je geen geit geven; mijn man houdt 'myn te kort; maer ick sal je recommandeeren aen mijn suster, die geeft braef.” Pereyra in zeer beleefde termen bedankt voor zijne uit- noodiging, om de reis van zijn gezelschap te maken. Toen mevrouw Killegrew later in den Haag een tegen bezoek aan hare zuster bracht, kon de waarheid niet langer voor haar verborgen blijven. Het kwam tot heftige scènes tusschen de beide zusters, waarbij mevrouw Kil legrew de weduwe van Noortwijck uitmaakte voor eene koppelaarster en een bederfster van haar eigen kind. Zij verliet het huis en verklaarde met zulke verwanten niets meer gemeen te willen hebben. 1) Sofia scheen de hoop niet opgegeven te hebben Pereyra te bewegen zich van zijne vrouw te laten scheiden om met haar te kunnen trouwen. Herhaaldelijk raadpleegde zij den advocaat Sn evens en den procureur de Vos over deze mogelijkheid en toonde bij deze conferenties eene heftige jaloezie tegen de wettige gade van haren min naar. Deze zelf was geheel gevangen in de netten der beide vrouwen en moest de liefde van Sofia en de goede ge zindheid harer moeder duur genoeg betalen. Door de laatste werd hij ter dege geplukt, en zij wist hem te be wegen allerlei goederen, die aan zijnen vader behoorden, naar hare woning te doen verhuizen. Kostbaar porselein

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 42