36 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Dit wert gegunt aen dese Dis daer wy altans eeten de Vis Tis int veen int Fortuyntje Goet. Daer Voposje dees wensch U doet. Daer gy mee lustigh moogt braveeren die insgelyx met can rencontreeren Met een woirt soo een wackker man Die alles wat gy denkt doen kan. Maer voor een welgemaekt Persoon die jong, verstandig is en schoon daer gy by moogt gaen en carosse die U can van dees staet verlosse. Gy sijt voorwaer een Rycke Joffer niet opgevoet voor een povere Snofifer nog ook niet voor een vremde vent die men hier te Lande niet en kent. Gelijk niet voor een scheeve quast Soo als heeft Mevrouwe van der Bast Veel min voor een der slegte Schotten die U lest op den Doel niete sogten. Behalve met pleiziermaken, amourettes en finantieele knoeierijen hield Salomon zich ook met commercieele zaken bezig. Wij vonden daarvan het bewijs in het Register n°. 937, van den Haagschen notaris Cornelis Den Haen. Op 8 October 1698 maakte deze notaris een contract tusschen Salomon Pereyra en Jacob Lourada „over het aangaen eener gemeene negotie off handelinge in com pagnie, die bestaen sal in koopen en verkoopen mitsgaders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 45