DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 40 Het heeft allen schijn alsof Pereyra dacht over de ontbinding van zijn huwelijk met Judith Nunes de Bayona en over het aangaan eener nieuwe verbintenis met Sofia. Schriftelijk heeft hij over dit punt en de mogelijkheid daarvan van gedachten gewisseld met een jurist te ’s Her- togenbosch, Mr. Hendrik Keijser. Op 12 Juli 1699 liet Salomon Pereyra een extract lichten uit de huwelijks- proclamatie boeken van ’s Gravenhage. Hij zond dit document naar Den Bosch, in begeleiding van een vragenlijst. Mr. Keijser bestudeerde de kwestie en gaf daarop eenige dagen later schriftelijk advies, dat wij hieronder in extenso mededeelen. Een Jode is getrouwt met eene Jodinne, den Jode werdt daernae een Christen, de Jodinne blijft in haer Joodsche gelooff, sonder met hem insgelijcx Christen te willen werden. De vrage is Of alsulcke gewesene Jode, geoorlooft is, sijne ge trouwde Jodinne te verlaten, en met een Christen, in ander houwelijck over te gaen? Gevraecht het advyes van d ondergeteekende advo- caet enz. Dewijlen bij den 4 articul van het notoir Echt-reglement over de Steden, en ten platte lande, in de heerlijckheden en dorpen, staende onder de Generaliteyt gemaeckt en geemaneert, met klaere woorden, wel duydelijck is gestatueert: dat geen van de Roomsche Geestelijckheydt, ofte van eenige secte, soo se mogen genaempt zijn (inotanter:) haer sullen onderwinden iemandt in ondertrouw op te nemen, te trouwen, ofte hertrouwen, op peene voor d’eerste reyse, dat allen de soodanigen, de plaetsche haerer wooninge, ofte residentie, terstont sal werden ontseyt. Ende dat daer-en-boven soodanige ondertrouw, sal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 49