DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 41 Henr. Keysere. Sofia van Noortwijck en haar moeder vertrokken vroeger dan zij oorspronkelijk van plan waren uit Aken, omdat daar heete koortsen heerschten. Zij gaven Pereyra hier- 1) Afkorting voor: Pandectae. nul en van geender waerder sijn, dat oversulcx den Jode, Christen geworde sijnde met een andere Christen, wel en te recht kan en vermach te trouwen omdat achtervolgens den significante inhoude van den voor geciteerde articul het anterieur'pretens en onwettige houwelijck, nae de placaeten deser lande niet anders kan werden geconsidereert en opgenomen, als voor een ijdele niet en voor een non ens, ofte iets, t’ghene noyt, in rerum natura, is geweest, et non entis nullae sunt qualitates, species aut differentiae 1. eius qui in provincia vers, quoniam f.f. si cert: pet. item ex nihilo nihil fit, 1. Seiae f.f. de tutore et curatore. Gelijck oock bij de Joden, het houwelijck op de manier der Christenen aengegaen, voor invalied en ondeugendt wordt gehouden, oock soo verre, dat alhier te lande is gesien, en bij experientie ondervonden gewerden, dat in gelijeke voorvallen, een Jode Christen geworden zijnde, niet alleen met een Christen op der Christenen maniere is getrouwt, neen maer oock, dat de Jodinne sijne vorige huysvrouwe, in dat houwelijck, met een Christinne, niet willende condescendeeren, bij de Joodt- sche Ovrichheydt is gedwongen geworden, om aen haere gewesene man, een scheydt-brieff te hebben moeten laten expedieren, ’t welcke oock moet plaets grijpen schoon genomen de voors. Jode met de Jodinne mede voor de Christen wett is getrouwt, Aldus. salvo meliorigeadviseert, binnen ’s Her- togenbosche, den 20 Julij 1699.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 50