DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 51 „Lunae, 19 April. Gelesen requeste van Jacob Pereira Jode versoekende autorisatie om sijne suppliants soon Salomon Pereira te mogen contineren in een Beterhuis, waarop gedelibereert sijnde is goedgevonden en verstaan het versoek te accorderen, mits dat het sij in een Beterhuis in Hollandt. „Bij het lesen van de requeste gesproken wordende over de ergerlijke conduite van de Weduwe van den Thesaurier Noortwijk en deszelfs dogter is geresolveert den Procureur Generaal te gelasten (nadat kennis van het confinement van Salomon Pereira sal bekomen sijn) dat hij Procureur Generl sig op deselve con- duites en ergerlijk leven, in ’t generaal sal informeren.” Tien dagen later volgde eene tweede resolutie op dezelfde zaak betrekking hebbende en als volgt luidende „Jovis, 29 April. Op het rapport van den Drost dat agtervolgens resolutie van den 19 dezes Salomon Pereira heeft gebragt in een Beterhuis binnen Delft, wiens schulden zij betalen moest niet meer bij zich aan huis wilde zien en hem er met stokken uit zou slaan. Inderdaad had zij een kostbaar kleed moeten betalen, dat Salomon aan haar dochter vereerd had, en dat deze gedragen had toen de beide gelieven een uitstapje naar Amsterdam hadden gemaakt en daar den Schouwburg hadden bezocht. Pereyra had op dit oogenblik niet de noodige contanten om Verstraten, den leverancier van het geschenk te voldoen, en toen er praatjes rondgingen dat Juffrouw Van Noortwijck goede sier maakte met onbetaalde kleêren, moest Mama wel tegen wil en dank de koorden van haar beurs losmaken. De onderstaande resolutie van het Hof van Holland leert ons hoe ten slotte het onweer boven het hoofd van onzen held losbarstte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 60