58 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. ,,N°. 4. Ontrent ses a seeve maenden geleden heeft deselve Juffrou Noortwijk mijn ter handt gestelt haar twee orelletten waer op ik door haer mijt hebbe laeten halen in de lommert alhier dusent guldens, daer mede ik eenige mijner schulden heb betaelt. „N°. 5. Nogh ontrent tien maenden geleden heeft Juffrou Noortwijk mijn aen geldt geleent aen har huys de somme van twaelef hondert guldens dien ik haer meede deugdelijk schuldigh ben. „N°. 3. Deselve Juffrou Noortwijk heeft nogh aen mijn ter handt gestelt haer toer fijne paerlen waer op ik hebbe genegosieert twee dusent guldens, die ik haer ook schuldigh ben. „N°. 2. Nogh heeft deselve Juffrou Noortwijk omtrent vijf maenden geleden op mijn versoek in deselve bank van leening gebraght een kruys met diamanten, een ringh met een steen, twee booten van haer mouwen met diamanten, een gouwe medalle en een gout oor- lochie, daer op sy op mijn versoek heeft gehaelt een mijn verstrek tot betaeling van mijn schulden een somme van twaelefhondert guldens. „N°. 1. Ik ondergescreven verclare dat Juffrou Sophia Noortwijk aen mijn heeft om te beleene ter hant ge stelt eene hoepring rondom beset met diamanten en een ringh met eene groote diamant rondom met klijne diamanties beset daer op ik omtrent aght maenden geleden door de mijt van deselve Juffrou Noortwijk in de bank van leening hebbe laeten halen en door haer ontfangen dusent guldens de welleke ik haer vervollegens met den interes van dien schuldigh ben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 67