DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 59 ,,N°. 9. Nogh heeft deselve Juffrou Noortwijk mijn ter handt gestelt twe gouwe oorlochies waer op ik door haer mijt in de lommert hebbe laeten haelen de somme van twe hondert guldens dien ik beloove weeder om te sulle geven met den interesse van dien. ,,N°. 8. Twe a drie maenden geleden heeft deselve Juffrou Noortwijk mijn gegeven dieverse gemaekte stukke sulver waer op ik door Juffrou Offenbergh hebbe laeten haelen en 00k van haer ontfangen de somme van sestien hondert guldens dien ick haer meede met den interes van dien schuldigh ben. ,,N°. 7. Ontrent twe maenden geleeden heeft deselve Juffrou Noortwijk een kruys met diamanten en een diamante Ring, die sy met haer hygen geldt huyt de lommert hadde gelost mijn heeft weeder ter handt gestelt waer op ik door haer mijt in den lommert hebbe laeten halen en ook ontfangen de somme van duysent guldens. ,,N°. 6. Deselve Juffrou Noortwijk heeft mijn nogh ter handt gestelt haer karkant met diamanten, daer op ik door haer meydt in den lommert alhier hebbe laeten halen de somme van drie duysent guldens, die ik omtrent drie maenden geleden waerlijk hebbe ont fangen ende genooten en met dat geldt heb ik een deel van mijn schulden betaelt. „N°. 10. Nogh heeft deselve Juffrou Noortwijk aen mijn gegeven drie gouwe potpenningen en een gesp met diamanten, een losse diamant, daer op ik door haer mijt heb laete haelen en ontfangen de somme van drie hondert en taghtigh guldens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 68