62 Dadelijk werd uitvoering gegeven aan dit bevel, zooals onderstaande resolutie ons aantoont. DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. „Jovis i July. Sijn gelesen de stucken en infor- matiën tegen Sofia van der Maa weduwe van den Thesaurier Isbrant Noortwijck en hare dogter Sophia Noortwijck mitsgaders brieven bij deselve Sophia Noortwijck aan Salomon Pereyra geschreven en ver dere papieren waerop gedelibereert sijnde is goetge- vonden en verstaen de voornoemde twee personen beyde te doen arresteeren en logeeren op de voor- poorte en derselver dienstmeyd Louise in het huis te doen arresteeren om deselve aanstonds door Heeren Commissarissen te doen hooren over al ’t geene haar tot laste van de voorn, weduwe N. en hare Dogter bewust is en voorts alle derselver goederen, chartres en papieren te doen arresteeren en verzegelen. En ook bij de moeder en dogter ieder apart een ver- troude vrou te stellen, om deselve te assisteren en agt op haer te slaen.” Veneris 2 July. Den Procureur Gen. binnenstaende refereert de weduwe Noortwijck en haer Dogter op gistermiddag geapprehandeert, en ’s avonds op de Voorpoorte gelogeerd te hebben, alsmede de dienst- maegd Louise in het huys door dienaers te hebben doen bewaren en oock sorge voor alles in het huys synde gedragen waerop gedelibereert synde is ge resolveerd de Heeren Commissarissen te versoecken ten spoedigsten met de informatiën voort te gaen, de kamers en deuren in het huys te doen versegelen en met bodens bewaren voorts op Maendag de gedeti neerden te doen hooren op vraegarticulen inmiddels op te stellen.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 71