DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 71 „Veneris 2J July. Sijn gelesen de stucken en infor matie in de sake van S. N. en is geresolveert deselve van de Gevangenpoort te ontslaen en haer in haer huys op een kamer buy ten acces te doen bewaren tot nadere dispositie van den Hove. En sijn Heeren Fagel en Hinojosa versogt daer toe en op alles wat daertoe gerequireerdt wordt de nodige order te stellen.” De eindbeslissing op haar zaak kwam eerst in October tegelijkertijd met het vonnis over hare moeder. De resolutie die Sofia betrof luidde „Alsoo Sophia Noortwijck de Hove van Hollandt bij requeste te kennen heeft gegeven dat zij suppliante door jonkheyt sich hebbende verloopen in een light- veerdige conversatie met Salomon Pereyra (zijnde een getrouwde joode) ter dier en andere saken bij den- selven Hove is gedaan apprehenderen en dat sij ver volgens eenige reysen daarover zijnde geexamineert, heeft gedaan verscheidene confessien, soo als bij deselve respectivelijck conde gesien worden. Ende alsoo alle het gunt t’haren laste was gebraght, waren saken dewelke bij haer suppliante in hare jeught, en meer door losse wulpsheyt en persuasien van andere personen, als met een voornemen van quaedt te doen waren begaen, soo keerde zij suppK haer tot desen Hove ootmoedelijk versoeckende, over de voorsz. feiten niet op het swaarste te mogen worden gestraft, maer dat zij supple. daerover bij desen Hove moghte worden ontfangen in submissieSoo ist, dat ’t voorscr. Hoff hierop gehoort hebbende den Procr. Generaal van den opgemelden Hove, die sich refereerde ter discretie van den Hove, de supple. die de voors. requeste heeft geschreven, en getekent, ontfangen heeft ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 80