DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 72 (7 October 1700). „Also Salomon Pereira mitsgaders Jacob Pereira Sara Pereira en Judica Pereira, vader, moeder ende van dezelfde dag- Pereyra, die waarschijnlijk wel inzag dat na het schan daal alle betrekkingen tusschen hem en zijn liefje voor goed uit moesten zijn, verzoende zich met zijne ver wanten en deed met hunne medewerking insgelijks zijne ootmoedige submissie, die beantwoord werd met de onder staande resolutie. ontfangt haar mitsdien in submissie, condemneert haer in daerover ter betaling in handen van den rent meester van de exploites van de Hove voor een amende civiel ten proffijte van den Hoge Ovrigh. de somma van tien duysent ponden van veertich groote ’t pond mitsgaders in de costen ende misen van justitie enz. „Lunae 15 NovemberIs gelesen de requeste bij Salomon Pereyra mitsgaders zijne vrouw, vader en moeder gepresenteert om in submissie te worden ontfangenwaer op gedelibereert sijnde is goedge vonden en verstaen, den eersten suppliant in sub missie te ontfangen en hem in submissie te condem- neeren om drie achtereenvolgende jaren als een ge- confineerde van den Hove te blijven in het confinement in hetwelk hij tegenwoordig is, voorts in een amende van ƒ15000 ten profijte van de Hooge Overigheyt en in de kosten en misen van Justitie.” Het vonnis tegen Salomon Pereyra teekening was van den volgenden inhoud:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 81