74 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. De Prosureur Barent de Vos, werd ook ter verant woording geroepen, wij weten echter niet of hij een vonnis kreeg. De Staat genoot een aardig profijt bij deze vervolging, want mevrouw Van Noortwijck werd veroor deeld tot de betaling eener boete van 68.000 gulden, terwijl Salomon Pereyra en hare dochter te samen 25.000 moesten offeren. De Heeren van noemt voor den tijdt van drie aghtereenvolgende jaren in het confinement in hetwelke hij tegenwoor- digh is als een geconfineerde van den Hove tot zijnen kosten te verblijven, condemneert hem mede in handen van den rentmeester van de Exploiten van desen Hove te betalen voor een amende civile, ten proffïjte van de Hoge Overigheit de somma van vijftien duysent ponden van veertigh grooten’t stuk mitgaders in de costen ende misen van Justitie enz.” De Heeren van het Hof toonden zich geen onbaat zuchtige rechters, want niet te vreden met de ten behoeve van het land aan de weduwe opgelegde enorme boete, vonden ze nog middelen om ten hunnen bate voordeel uit hare veroordeeling te trekken. Ze werd letterlijk uit gezogen en dit spel zou later nog op andere wijze voort gezet worden. Het Hof begon met de aanstelling van twee administra teurs om de voldoening van de boete en de kosten te erlangen. Deze sinecure, waarvan de kosten wederom op de weduwe verhaald zouden worden, viel te beurt aan twee vriendjes der leden. De benoemden waren de Heer van Assendelft, broeder van den griffier van het Hof en diens zwager, de commies-fiscaal Bosch. Om een denkbeeld te geven van de kosten der pro cedure, geven wij hieronder een afschrift der kosten rekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 83