76 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. de heeren Commissarissen, die 644.- die wetenschap fortuintje te be- 324.12 292. 8 3-— 24.— buiten de vacatiën van separaat betaald zijn: Hinojosa 182 uren, nasien van een groot getal soo van minne als van andere brieven, het uyr 1 gld. 16 stuyvers Fagel 168 uur Koets naar Loosduynen Kneghts Deze zaak was nu ten einde, doch zij zou een naspel hebben, dat een zeer ongunstig licht wierp op een van de magistraten, die belast waren geweest met het onder zoek. De Raadsheeren Fagel en Hinojosa, aan wie de instructie tegen de weduwe Van Noortwijck en hare dochter was opgedragen, werden in hun taak ter zijde gestaan door den Procureur-Generaal en Fiskaal Mr. Andries Hoflant en door den Substituut-Griffier Mr. Simon Roozeboom. Natuurlijkerwijze was de Fiskaal Hoflant van de kleinste details der zaak op de hoogte en daar hij een man zonder gemoedsbezwaren was, besloot hij van partij te trekken om zijne familie een zorgen. Hij had een eenigen minderjarigen zoon, die een heel loszinnig leven leidde en daarenboven achterlijk van geestvermogens was. Dit sujet, dat Sofia van Noortwijck nooit gezien of gesproken had, moest naar een vast be raamd plan van den Fiskaal tot haar echtgenoot gepro moveerd worden en zoodoende de rijke bruidschat voor zich, of beter gezegd, voor zijn vader, verzekeren. Na hare submissie zat Sofia in haar huis gevangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 85