DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 77 Vlak bij hare woning op den Kneuterdijk was het wel bekende Groene Zoodje waar de executiën plaats vonden. Op zekeren morgen werd het schavot daar opgericht en tegelijkertijd verspreidde zich een gerucht, waarschijnlijk met opzet uitgestrooid, dat die voorbereidselen mevrouw Van Noortwijck golden, die op het schavot gegeeseld zou worden. Door de dienstboden werd dit gerucht ook aan Sofia overgebracht, die daardoor zeer ontstelde. Juist op dit oogenblik liet de Fiskaal Mr. Andries Hoflant zich aandienen, die het bericht bevestigde en er bij voegde dat Sofia het in haar macht had om die schande van haar moeder af te wenden, en dat wel door den zoon van den Fiskaal tot man te nemen. Het antwoord van Sofia op dit even plotselinge als zonderlinge voorstel kunnen wij vernemen uit de onder staande geschrevene verklaring, die deel uitmaakte van de processtukken en die als volgt luidde „Ik ondergeschreven verclare, dat de viskaal Hof lant in de groten vacantie als ik nogh in mijn huys was ghearresteert en nogh langh voor de sententie, mijn sei datter maar een middel was om mijn moeder van het schavot te houwen en dat was het trouwen van sijn soon en ik heb hem daarop gheantwordtin Godtsnaam als ik mijn moeder daardoor kan hellepen dan sal ikt doen; en hij sey daar op: dan moet jey u met schrift aan mijn soon verloven; en hij broght mijn een troubeloften van sijn soon, daar ik hem op seyde, dat ik dat niet en estimeerde also sijn soon mindef- jarigh was en dat ik ook het schrift met hem en sijn soon wou maken, daar hij op seydeik sal morghen komen en dan sal ik een segel medebrengen; daar op is hij sanderendages ghekomen en hij heeft een schrift met mijn gemaakt; daar hij onder anderen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 86