DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 79 huwelijk, maar daar zij feitelijk niets te zeggen had, kon zij er ook niets aan doen, te meer daar haar man er zoo bijzonder meê in zijn schik was. De bruigom zelf zei eens tegen den getuige, toen deze hem vroeg of hij niet inzag, welke onaangenaamheden voor hem uit de verbintenis met Sofia konden voortspruiten, „dat ingeval het niet wel en was, zijn vader hem zulks niet zoude aanraden, dat hij voornemens was zich een jaar te absti- neeren van gezelschap, en nu rijden kost, daar hij anders te voet moest gaan”. De geldkwestie woog dus bij dien jongen man ook het zwaarst. De dag na de eerste kennismaking, bracht Sofia een tegenbezoek bij de familie Hoflant, en werd tegen acht uur door den-aanstaande huiswaarts begeleid. Deze bezocht haar vervolgens dagelijks, totdat hij met voorkennis en goedvinden van papa ook’s nachts de gast zijner bruid werd. De gepassioneerde Sofia maakte hiertegen naar het schijnt niet het minste bezwaar. Toch scheen zij nog altijd hoop te hebben met Pereyra te trouwen, en had haar dochtertje Mietje bij zich aan huis genomen, daar zij na het uitbreken van het schandaal geen geheim meer van haar moederschap behoefde te maken. De jonge Hoflant kreeg echter spoedig concurrentenna al hetgeen er gebeurd was waren er meer heeren, die in intieme betrekking tot haar wenschten te treden. Ruim een week bijvoorbeeld vóór haar eerste huwelijks- proclamatie verzocht Maria Oudestein, de vrouw van Fre- derik van den Elburg, koetsier bij haar moeder, haar om een onderhoud. Zij begaf zich op dit verzoek naar de woning der vrouw, en vernam van deze, dat de advocaat Pothoven, dien wij reeds herhaalde malen in deze historie ontmoet hebben, nog steeds verliefd op haar was, en haar wilde onderhouden, indien Sofie nog eenige wederliefde voor hem voelde. Zeer verwonderd toonde zij zich te hooren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 88