8o DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Js Gravenhage vonden wij het echtpaar Noortwijck— dat Pothoven nog aan haar dacht, doch verklaarde hierop geen antwoord te kunnen geven, omdat zij gebonden was tegenover den Fiskaal Hoflant. Zij zou echter trachten drie weken uitstel te krijgen en beloofde de vrouw Oudestein bij haar aan huis terug te komen om over de zaak te spreken. De onderhandelingen met Mr. Pothoven hadden blijkbaar verder geen voortgang, daar op Zondag 7 November de eerste huwelijksafkondiging tusschen haar en Andries Hoflant plaats vond in de kerken van ’s Gra venhage i) In het Notarieel Archief van onderstaand huwelijks contract van Hoflant, dat wij volledigheidshalve in extenso weêrgeven. Register no. 937. In den naeme des Heeren Amen. Op huyden den twee-en-twintighsten Novembris 1700 com pareerden voor mij Corns, de Haen openbaer notaris, bij den Ed. Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhage reside rende ende voor den naergenoemde getuygenJoncheer Andries Hofflant den jonge, toecomende Bruydegom, geassisteerd met D’Heer ende Mr. Andries Hofflant den ouden, Advt. Fiscael van Hollant ende West-vrieslant, ende Vrouwe Anna Maria Godin, sijnen vader ende moeder ter eenre, En Mejuffr. Sophia van Noortwijck, toecomende Bruydt, geadsisteert met d'Heeren ende Mrs. Paulus van Assendelft ende Albert Bosch, als tot desen soo bij monde als geschrifte versocht zijnde door Vrouwe Sophia van der Maa, Wed. Noortwijck, haere moeder, ende sulx ter andere zijdeEnde verclaerden de voorn, twee eerste Comparanten in wille te wesen, met malcanderen een wettigh ende Christelijck huwelijck aan te gaen, op de navolgende conditiën ende voorwaerden namentlijck, Dat de toecomende Echtgenoten tot onderstandt van dit aenstaende huwelijck sullen inbrengen alle haere goederen, geen exempt, waervan sullen moeten werden gemaeckt per tinente specificatiën, onder haer beyden handen te bevestigen, die sij beloofden van sulcke kragt ende waerde te sullen houden,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 89