Sophia van Noordwijk. 8i DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Hendrik Swaan ende Gab. den Haen als get. ten 6 Andr. Hofflant. Andr. Hofflant. J. Anna Maria Godin. Corn. Den Haen, Notrs. Publ. Op den avond van Donderdag 4 November tegen zeven uur begaf Sofia zich in gezelschap van den Fiskaal naar „Mercurii 3 Nov. Gel esen ’t request van Sofia Noortwijk versoekende acces bij haer moeder, waer- op gedelibereert sijnde is goetgevonden en verstaen voor drie reysen te accorderen ten overstaen van den Procur. Generaal of van den Drost van den Hove.” alsoff deselve van woordt tot woordt in desen geschreven off anders voor Notaris ende getuygen gepasseert waren. En voorts datter geen gemeenschap van goederen sal wesen, noch tusschen de voorn, egtgenooten verstaen werden te zijn, dan alleenwinst off verlies, staende huwelijck te vallen, sal gemeen wesen. Wijders dat de erffenissen, off besterffenissen d’een offd’ander van de conthoralen, staende huwelijck opcomende voor geen winst, maar als ingebracht capitaal gerekent sullen werden. En eyndelijck is noch geconditioneert ende bevoorwaert, dat geen van beyde de Contrahentens goederen, voor d’een off d’anders schulden, voor dato van dit contract gemaeckt, ge houden off aenspraeckelijck sullen zijn, in rechten off daer buyten. Etc. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ter presentie van dezen versocht. P. van Assendelfft. A. Bosch. Hendrik Swaen. G. D. Haen. Men had natuurlijk zorg gedragen dat het voorgenomen huwelijk zoolang mogelijk onbekend zou blijven aan de leden van het Hof. Sofia moest van haar moeder de toestemming tot haar huwelijk erlangen en had op het laatst van October aan het Hof bij requeste verzocht bij Mevrouw van Noortwijck toegelaten te mogen worden. Dit werd haar bij de volgende resolutie toegestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 90