82 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. na hare verloving met haar bruidegom naar Amsterdam. Vóór het aanvaarden er op bedacht, de acte met den Fiskaal en de hofstede in het Westland, de Voorpoort. Hij vroeg naar de weduwe en liet deze bij zich komen in de Examinatiekamer. Daar mevrouw Van Noortwijck hardhoorig was, moest het gesprek op luiden toon gevoerd worden, zoodat de cipiersvrouw, dit woord voor woord verstond. Het kostte heel wat overreding om haar toestemming te verkrijgen en zij zwichtte alleen toen zij vernam, dat bij weigering haar verderf onvermijdelijk was. Daarop teekende zij de akte, die van te voren door den Fiskaal was gereed gemaakt. Toen hare bezoekers weg waren, was zij in groote opgewondenheid over hetgeen zij ge daan had en beklaagde zij zich bij de cipiersvrouw, dat zij door hare toestemming f 20.000 uit het fideï-commis van 80.000 had prijsgegeven en haar dochter nu aan spraak kon maken op de uitkeering van die som. Zoo waren al hare laagheden en knoeierijen nutteloos geweest en moest zij het geld, waaraan zij met heel haar ziel hing ten slotte toch afstaan. Zoo groot was haar verbittering daarover, dat zij een poging tot zelfmoord deed. Naar aanleiding daarvan verving het Hof de bij haar gestelde oppasster door eene andere, de Drost kreeg bevel een predikant bij haar te ontbieden en in December werd zij naar Gouda overgebracht en aldaar in verzekerde bewa ring gesteld. Sofia maakte een snoepreisje der reis, was zij gemaakt over de 50.000 veilig op te bergen. Haar aanstaande vertrouwde zij heelemaal niet, en zij vreesde, dat deze haar het kostbare document zou ontfutselen, indien ze het met zich mede nam. Ook wilde zij het niet in haar huis achterlaten, en zij dacht er niet aan het onder-bewaring van een ver trouwd notaris te stellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 91