84 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 12 Nov. Geresolveert door den Subst. den Procur. Gener. te laten vorderen alle van Salomon Pereyra, De Fiskaal wist nu hoe de stemming van het Hof en gehekeld. Ook de heeren van het Hof hadden er kennis van gekregen en konden er niet anders dan pijnlijk door getroffen worden. Zij konden zich natuurlijk geen illusien maken omtrent de onwaardige en weinig met het hooge ambt strookende houding, die een hunner in deze aan gelegenheid had ten toon gespreid en zij reageerden daar op onmiddellijk door de volgende besluiten Veneris Griffier van de stukken rakende de saken van Barent de Vos, alsmede de respectieve memorien aan den Proc. Gen. overgelevert tot het opstellen der acte van de kosten en misen van Justitie in de zaken van Sophie van der Maa en Sophia Noortwijcken Lunae i<; Nov. De H. Griffier heeft achtervolgens de ordres van den rade van den 12 dezes de papieren en stukken in de saken van S. v. d. M. wed. N., S. N., S. P. en B. de V. bij hem gehaalt van den Procr. Gen. Hoflant onder een lijstje bij den Proc. Gen. geteekent en den Rade overgelevert. En vervolgens na gedane omvrage of men den voorn. Proc. Gen. in de sake tegens den voornoemden Barent de Vos verder soude emplojeren, of wel een ander bequaem Advokaat tot saken, die souden mogen voorkomen, en in dewelke de Proc. Gen. mogte geoordeelt worden niet te kunnen dienen, bij provisie te committeren. Is goedgevonden en verstaan daar toe bij provisie te committeren en aan te stellen den Advt. Mr. Wolphard Nobeling en dat tot dien einde aan denselve die stucken daertoe behoorende, sullen worden ter hand gesteld, alsmede copie van deze resolutie.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 93