85 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. tegenover hem was, en het was voor hem van het grootste belang te voorkomen dat het document, dat zich in de verzegelde kast bevond, bij de ontzegelin'g in handen kwam van het hooge rechtscollege. Kwam het onder hunne oogen, dan zag het er treurig uit met den slimmen Fiskaal, want er bleek immers klaar en duidelijk uit, dat hij Sofia door eene schriftelijke belofte had overgehaald tot een huwelijk met zijn zoon Andries. Daar er eene bijzondere voorzienigheid voor schurken schijnt te zijn ontsprong hij verwonderlijk genoeg den dans. Meutjen Jakomijntjen, die erg onder den indruk was van het door hare onvoorzichtigheid gestichte onheil, zeide op een morgen tot de kamermeid Louise. „Juffrouw Sofia maakt zulk een alarm over het briefje dat zij mij te bewaren gegeven heeft, en dat in de kast van de lantaarnkamer ligt, dat ik het er wel zou willen uithalen.” Op het zelfde oogenblik verscheen Lena van Houweling, die als schoonmaakster bij den Fiskaal diende. Zij kwam namens Sofia, die bij Hoflant gelogeerd was, om haar varken in te zouten, en bracht de sleutel van de nu zoo gewichtige kast mede, die ze aan de oude nicht ter hand stelde. De kast was verzegeld en de vrouwen konden die met den sleutel niet openen, zonder de zegels te schenden. Zij kwamen nu op het idee de kast van achteren los te maken en haalden er toen het papier uit. De schoonmaakster spoedde zich met haar buit weg en bracht dien aan Hoflant, die juist aan tafel zat met zijn gezin, Sofia en eenige gasten, namelijk, zijn neef Schoonheydt, Rector te Middelburg, diens vrouw en een juffrouw uit Breda. Hoe de ontvangst der schoonmaakster was zien wij uit de onderstaande verklaring van Sofia:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 94