87 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. en lighaem. Ogh dat u hert over mij bewoge waer in mijn groote droefheyt en ellendige ballinghschap ghij hebt altijd nog een herte voor mij gehadt waerde mevrouwe en nighie Hoflanden ick heb altijt, de heer weetet, in opreghtigheyt liefde en getrouwigheyt u soeke te dienen, ick kan dat getuygen dat ick tot u soo veel liefde hadde en tot u huys en goet om dat wel voor u te beware, dat ick van den morgen tot den avont toe besigh was om alles bij een te schicken sender eenige begeerte van mijn hert om het aen mijn te trecken. Ick heb mijn jaren en ick begeerde nu niet meer in de werelt als kost en kleederen en dat hoe ick doe ick en soude om de gansche werelt mijn kostelijke siel daer niet mede willen beswaren. Ick meende met u soo stil geleeft te hebbe waerde vrouwe, dat seyde ghij mij in getrouwigheyt (in ver trouwen) aengaende u huwelijck ende het goetvinden daar van Eerwaerde Heere van ’t hof. Ende ghij van huys gaende bevoel mij ernstelijck dat schrift te be waren in mijn sack te steeken en in geen kas te leggen. Soo als ick dat een dagh of twee deede. Savons, ick vreesende dat het uyt mijn saek moght verliesen leyde het in de gemeene linnekas, niet denekende dat die kas soude dien avont soo laet worde toegedaen, doe vraegde ghij mij nae dat schrift doe stont ick wel verlegen ende ghij liet u daer veel aen gelege sijn, doe was ik seer bedroeft, dat ick daer de oorsaeck van was denkendeogh hat ick maer dat schrift; dat de meyskens mijn droefheyt sagen en oock die daer waren en door het spreken tot malkander quam dat in de gedaghte en ick dat niemant toe vertrouwende heb ter uitgekregen deneken de Heere ghij weettetdat ick niet en begeere als dat schrift dat mij zoo dier bevolen is te bewaren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 96