89 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. „Lunae 21 Nov. Den Heere President heeft den raad voorgedragen, dat de Fleere Vallensis voor dese weke nevens de Heere Ketelaer als Commissarissen de rolle sullende waernemen, Sijn WelEd. hadde versogt den Raad te willen convoceren om deszelfs sentiment te mogen weten, hoe hij zich soude hebben te gedragen, in Cas den procureur Gen. Hofland sig ter rolle mogte presenteren om de finale saken aldaer waer te nemen, ter opsigte den voornoemden Hofland zijn legaal consent heeft gegeven tot het solemniseren van een huwelijk tusschen sijnen eenigen soon en Sophia Noortwijk en de Heere Vallensis het voorschreven nogmaels in den Rade zelf gereitereert hebbende heeft de heere President daerop voorgestelt off en wat daerop dient te worde gedaen. „Waer op gedelibereert zijnde is verstaan de voorn. Hofland te horen. „Welken volgende denselven in den Raad ontboden sijnde heeft den heer Pres*, hem voorgehouden, dat den Raad met seer groote bevreemding was voorge komen dat sijn soon met Sophia Noortwijk in ondertrouw was getreden en dat hij sijn consent daertoe hadde gegeven, daer hij niet en konde ignoreren jae zelfs de proceduren, nog onlangs gehouden, als fiskaal heeft geassisteert, waer uyt en uyt de sententie daerop gevolgt consteert, dat de voornoemde Sophia Noort- wijck uyt verscheyde respecten is een infame persone, en hem gevraagt, wat hij daar op wist te zeggen. „Heeft hij Hofland daar op geantwoort dat sijn soon, zijnde van een seer ongebonden leven en seer qualijk opgevoedt, sig albereyts eens met een persoon van geene middelen hadde verbonden, en dat hij alsdoen sijn soon met moeyte en kosten daervan hadde geholpen. „Dat Sophia Noortwijck fraey porceleyn hebbende,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 98