XII. A H. E. VAN GELDER. Nov. 1912. s- schillende jaargangen voorkomend. Er is, in één woord, zooveel liet eenigszins mogelijk was naar nauwkeurig heid getracht. Dan vindt men, geheel nieuw bewerkt, nog drie kleinere registers: van afbeeldingen, plattegronden en portretten, welke, naar ik hoop ook dit belangwekkend en rijk mate rieel gemakkelijker toegankelijk zullen maken. Zoo moge dan dit registerdeel aan de velen, die de ver schenen jaargangen bezitten, maar ook aan de veel tal rijker, die ze gebruiken en gebruiken willen, welkom zijn. En de vereeniging „die Haghe” moge het met dank baarheid vervullen voor het vele, dat zij den beoefenaars en beminnaars der geschiedenis van den Haag heeft kun nen schenken in al die jaren, in de eerste plaats tegen over de beide redacteuren wier portretten in dezen bun del zijn opgenomen, maar in de tw ..ede plaats niet min der tegenoverde breede schare van medewerkers, gedu rende al die jaren bereid gevonden de vruchten hunner studie aan haar jaarboekje ter publicatie af te staan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 12