Nogmaals verschijnen onze Bijdragen later dan het be- hooren zou, doch als men het hierbij aangeboden boek deel beziet, zal men begrijpen, dat het méér dan gewonen tijd gekost heeft om het te voltooien: zoowel het samen stellen van den inhoud, als het' corrigeeren der proeven, en het afdrukken der veel talrijker vellen, stelden dit maal bijzondere eischen. Gelukkig ligt echter, terwijl ik dit schrijf, de volgende jaargang reeds bijna geheel ter perse, zoodat deze nog midden in dit jaar verschijnen kan, waardoor de achterstand, laat ons hopen voorgoed, zal zijn ingehaald. Het nu uitkomende deel behoeft slechts weinig ter inleiding. Redactie en Bestuur hadden aanvankelijk het plan de registers, welke het bevat, afzonderlijk te doen verschijnen, toen echter bleek, dat de omvang zóó groot zou worden, was dat plan met de financiën der Ver- eeniging niet overeen te brengen en wterd besloten er één jaargang der Bijdragen en Mededeelingen geheel aan te besteden in d verwachting, dat onze leden, van het groote nut van zulke registers overtuigd, het gemis aan smakelijker lectuur voor ditmaal niet dl te zwaar zullen opnemen! Uit den aard der zaak zijn ep,. geen medewerkers aan wie hier dank gebracht kan worden. Toch mag ik niet nalaten hier openlijk den-k-rachtigen steun te gedenken, mij door mej. H. J. J. M. van Diepen verleend, vooral

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 5