I I VI. II. E. VAN GELDER. Den Haaf), April 1913. bij het corrigeeren der proeven; zonder haar zou het mij vrijïvel onmogelijk geweest zijn dit omvangrijke boek deel te doen verschijnen. En o]) andere wijze hebben toch ook vele onzer trouw ste medewerkers van vroeger en later tijd lezers en redacteur tot dankbaarheid verplicht, doordat zij be reid waren hun portret voor dit deel af te staan; zij hebben daardoor de aantrekkelijkheid ervan verhoogd, en zoodoende de verplichtingen welke „die Haghe” reeds aan hen heeft nog met eene vermeerderd. Moge het niet de laatste maal zijn, dat zij dat doen! De uitgave van dit deel trouwens is zeker ook een hulde aan hen, door dat het ontsproot aan den wensch hun werk gemakkelij ker toegankelijk te maken en menige nuttige, doch in oude jaargangen verscholen studie weder onder de ver diende aandacht te brengen. Moge dan dit deel zijn bescheiden doch nuttige taak tot veler tevredenheid vervullen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 7