98 voormiddags en van 2—4 voorgeschreven, dat de en zij van stadswege en stadsimposten op de grove wanneer de muren ter hoogte van de kerkramen zijn opgetrokken, de tweede termijn als het geheele werk onder dak is; de derde, wanneer het werk naar genoegen is opgeleverd, zijnde een jaarna 2 November 1758. Nu rees nog de vraag, of het gansche werk aan één metselaar en timmermansbaas zou worden opgedragen, of wel dat elk onder deel aan zijn eigen werkbaas zou worden uitbesteed. Na rijpe over weging wordt tot het laatste besloten. Vervolgens wordt ter sprake gebracht, of het werk aan den laagsten inschrijver zal worden gegund, dan wel of de Kerkeraad zich de gunning zal voorbehouden. Hierop wordt besloten den bouw te gunnen aan den meest geschikte, doch dan aan den laagsten inschrijver bij wijze van consolatie eene premie te betalen, die voor een timmerman en voor een metselaar op 8, voor een steenhouwer op 4, voor een loodgieter en voor een smid op 3 dukaten wordt vastgesteld, terwijl een glazenmaker, verver en stucadoor ieder 8 gulden zullen ontvangen. Op 16 November wordt goedgevonden, dat de gewijzigde be stekken gedrukt worden en reeds op 30 November d.a.v. worden deze aan den Kerkeraad rondgedeeld en aan verschillende werk bazen thuis gezonden, om hen in de gelegenheid te stellen naar het werk mede te dingen. De aanbesteding zou plaats hebben op 11 December 1758 des voor middags te 10 uur. De teekeningen lagen ter inzage van den eenen Maandag tot den anderen van 10—12 uur namiddags, terwijl uitdrukkelijk was inschrijvers een soliden borg moesten stellen vrijdom zouden hebben van ’s lands- waren en op het bier. Het resultaat dezer besteding was, dat Mr. Valkenburg aannemer werd van het timmerwerk voor f 21900. alsmede van de loods voor f 4769.— het metselwerk werd gegund aan Mr. van der Meulen en de Baas voor ƒ25940.—Jan Oorthout kreeg het steen- houwwerk voor ƒ8200.G. Reitenbach het leidekkerswerk voor 4282.de smid Marcus het smeedwerk voor ƒ11.— 5V2 stuiver per 100 ÏL' en Mr. Callee het verfwerk voor 268. Op den 28en December wordt aan de gemeente medegedeeld, dat de kerk is aanbesteed. VAN DE OPRICHTING DER LUTHERSCHE GEMEENTE, ENZ. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 106