n6 om de curiositeit hier laten volgen Zij luidt f 325°- ons mogt blijken, dat de prijs minder verbinden wij ons hiertoe op .ons woord voor de noodzakelijke herstelling verfraaiing het steigerwerk en witten der muren Totaal noot geplaatst, die wij als volgt: „Indien bij de voltooying „gesteld kan worden, zoo „van eer” Batz, die inmiddels met het werk begonnen was, deelt het volgend jaar mede, dat bij de wegruiming der pijpen is gebleken, dat meerdere pijpen van de trompet, wel 16 voet, zoodanig zijn ver teerd, dat zij eene belangrijke herstelling moeten ondergaandaarom beveelt hij aan ook deze te vernieuwen, hetgeen eene meerdere uit gaaf van f 75- - zal vorderen. Bij deze gelegenheid wordt met voornoemden orgelmaker voor 12 achtereenvolgende jaren overeen gekomen, dat hij jaarlijks het orgel zal komen stemmen en nazien tegen eene belooning van f 60.— per jaar. Sweitzer, die zooals wij hiervoren reeds zagen het schilderen van al het houtwerk in de kerk had aangenomen, maakt van de herstelling van het orgel gebruik om aan het kerkbestuur mede te deelen, dat hij bereid is ook vóór het „bruineeren” van het orgel de verf af te krabben, mits tegen betaling van f 25.méér dan door hem is opgegeven. In 1829 wordt aan het dakwerk van het kerkgebouw een groot gebrek ontdekt, maar de middelen om tot eene afdoende herstelling over te gaan waren niet beschikbaar. Eene collecte, voor dat doel bij de eigen geloofsgenooten gehouden, bracht f 2419.op, doch, aangezien dit bedrag ontoereikend was, werd wederom de toevlucht genomen tot Z. M. den Koning en een subsidie van f 4000.- aangevraagd. Wij kunnen niet nagaan, of de benoodigde gelden niet konden bijeengebracht worden, of dat het geconstateerde gebrek niet van dien aard was, dat een oogenblikkelijk ingrijpen noodzakelijk was, een feit is het, dat bedoeld werk eerst in 1836 of ’37 plaats had. De kosten daarvan hebben toen bedragen: VAN DEN BOUW DER TEGENWOORDIGE KERK, ENZ. I ‘'l f 155°-— iioo. 600.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 124