huifde banken, de preekstoel met het doophek, alsook de beide in de kerk aanwezige galerijen. De gewone banken werden vervormd tot gemakkelijker zitplaatsen en, daar de lastige deurtjes kwamen te ver vallen, moesten nieuwe wangstukken worden aangebracht. Boven dien werden op sommige plaatsen de gangpaden verbreed, terwijl de leelijke kerkkronen door fraaie, stijlvolle kronen werden vervangen. Het werk, dat ongeveer ƒ9500.heeft gekost en vóór den be paalden tijd kon worden opgeleverd, werd uitgevoerd door den heer A. Paardekooper JHz., die zich tot groote tevredenheid der Bouwcom missie van zijne taak heeft gekweten, zonder dat ook maar één enkele godsdienstoefening behoefde onderbroken te worden. Door zijne des kundige behandeling verkreeg de kerk weder een fraai en deftig aan zien, zooals zij van af hare stichting wel nimmer zal gekend hebben. Thans rest ons nog te vermelden, dat op 13 December T911 in tegenwoordigheid van Z. K. Hoogheid Prins Hendrik en van tal van genoodigden de plechtige feestviering in het waardig ge restaureerde gebouw heeft plaats gehad ter herdenking, zooals vermeld, van het 300-jarig bestaan der Luthersche gemeente binnen ’s-Gravenhage en van het daarmede gepaard gaande 150-jarjg bestaan van het tegenwoordige kerkgebouw. Het ligt niet in onze bedoeling hierover verder uit te wijden, aangezien deze feestviering bij velen nog te versch in het geheugen ligt en uit den aard der zaak ook te veel overeenstemming vertoont met de reeds vroeger door ons beschreven jubileumfeesten. De kerk, in 1903 uitwendig en in 1911 inwendig gerestaureerd, heeft als het ware een verjongingskuur ondergaan en verkeert thans in een toestand, die in den eersten tijd slechts weinig onder houdskosten zal vragen. Mochten echter na verloop van jaren wederom ernstige herstellingen noodig blijken, dan twijfelen wij niet, dat ook dan weder de milddadige leden van het Evangelisch Luthersch kerkgenootschap der traditie getrouw bereidwillig hunne penningen zullen offeren om daardoor hun volijverig kerk bestuur in staat te stellen het historisch kerkgebouw, door hunne voorouders met zooveel piëteit in stand gehouden, naar behooren te onderhouden en voor verval te behoeden. ’s-Gravenhage, Februari 1912. I2Ó VAN DEN BOUW DER TEGENWOORDIGE KERK, ENZ. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 134