BIJLAGEN. Bijlage I. 54°' 35°- VAN DEN BOUW DER TEGENWOORDIGE KERK, ENZ. 127 I. 80 60 450- 40 20 200. 200 50000O-O Instervende Lijfrenten, onder en Inkomsten. En dat op de Segge eene Somma Segge Lijfrente Brieven ofte Persoonen van 1 tot 20 Jaaren die zullen Jaarlijks genieten tot den laatst levende toe eene Somma van vijf hon- Segge tot 35 Jaaren, item eene Somma vier hondert vijftig guldens 35 tot 45 Jaaren, item drie hondert vijftig guldens Jaaren, item eene Somma Segge van meening is te Negotieeren ende op te nemen eene Somma van Vijftig duyzend Guldens Capitaal, bij forme van Verband van alle Kerkelijke Goederen volgende Conditiën. CONDITIËN EN VOORWAARDEN waar naar de Grootste Kerken raad van de Evangelisch Luthersche Gemeente in ’s Gravenhage, (bij favorable Resolutie van Haar Edele Groot Mog. de Heeren Staten van I-Iolland en Westvriesland, in dato den 16 Juny 1757 genomen, en aan voornoemde Kerkenraad geaccordeert, dat de Capitaalen bij hun te negotieeren tot herbouwing en vergrooting van derzelver Kerk, zullen genieten vrydom van de roosten en 2oosten Penning,) volgens Resolutie van denzelven Grootsten Kerkenraad, in dato den 29 April 1759, ten besten en behoeven van derzelver Gemeente, door hunne daartoe Ge committeerde Mede-Broederen, namentlijk Deeze op te nemene Penningen van f 50.000oo zullen worden verdeelt in 200 Persoonen ofte Lijfrente Brieven, yder van f 250oo. dat op het Leven van een Collegie ofte Compagnie, bestaande uyt verdeelt in de volgende vier Classen. en verscheijde Persoonen, en Johannes Godfried Heinrici. Augustinus Terwesten. Cornelis Jacobus van der Spijck dert veertig guldens Dito van 20 van Dito van van Dito van 45 van twee hondert guldens Deeze Classis is reeds vol. Persoonen a 250oo is aan Capitaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 135